Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.ZIELEN24.PL Z 1.01.2016 r. (ze zmianami)

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Zielen24.pl;

5. Sklep internetowy (dalej zwany „Sklep ”) – serwis internetowy dostępny pod https://zielen24.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie;

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Zieleń-Bogusławscy Spółka jawna a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;

11. Prowadzący Sklep - określenie podmiotu, który prowadzi Sklep: Zieleń-Bogusławscy Spółka jawna, z siedzibą w 10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 14A.

12. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z zasobów Sklepu.

13. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu dostępnego pod adresem: https://zielen24.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep, działający pod adresem: https://zielen24.pl, prowadzony jest przez Zieleń-Bogusławscy Spółka jawna (Prowadzący Sklep).

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności :

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu;

e) zasady przetwarzania danych osobowych w ramach działalności Sklepu.

2.5. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej, lub

b) Chrome w wersji 30 lub nowszej, lub

c) Firefox w wersji 34 lub nowszej, lub

d) Opera w wersji 12 oraz w wersjach 30 i wyższych, lub

e) Safari w wersji 4 lub nowszej, lub

f) Microsoft Edge w wersji 12 lub nowszej.

2.6. W celu korzystania ze Sklepu Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Prowadzący Sklep zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza o nazwie „REGULAMIN” zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://zielen24.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

III. Zasady korzystania ze Sklepu

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, tj. niezbędnych do wykonania przez Sklep Umowy Sprzedaży lub innej usługi, której domaga się użytkownik Sklepu.

3.4. Prowadzący Sklep może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Prowadzącego Sklep za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Prowadzącego Sklep.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Prowadzącego Sklep.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, Sklep podejmuje wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem.

3.7. Każdy Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Prowadzącego Sklep,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4.2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową https://zielen24.pl, dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.

4.4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych do jego obsługi danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy,

f) danych osobowych wymaganych do dostawy Zamówienia,

g) danych osobowych bilingowych.

4.6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, tj. niezbędnych dla wykonania treści zawartej umowy, oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

4.7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Prowadzącym Sklep Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia nr (generowany automatycznie, indywidualny numer zamówienia) ", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

5.0. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

5.1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://zielen24.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

5.2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Ogólnych Warunków (Regulamin) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5.3. Nabycia środków ochrony roślin, o których mowa w ustawie z dnia 8 marca 2013 roku o środkach ochrony roślin (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.), mogą dokonać jedynie osoby:

a) pełnoletnie,

b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o środkach ochrony roślin (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.).

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia (dane osobowe wymagane do dostawy Zamówienia).

5.2. Dostawa zamówionych Towarów oraz koszty dostaw wynikają z zakładki "Wysyłka" stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Koszty dostawy zostaną również wskazane w momencie składania Zamówienia.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi zwykle od 1 do 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. Ewentualne wydłużenie lub skrócenie terminu realizacji dostawy, będzie indywidualnie zgłaszane Klientowi w formie wiadomości elektronicznej lub telefonicznie.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki),

6.2. Metody płatności wymienione są w zakładce "Sposoby płatności i prowizje" stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

VII. Prawo do odstąpienia od umowy

Wyłącznie Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: Centrum Ogrodnicze Zieleń-Bogusławscy Spółka jawna, ul. Pstrowskiego 14a, 10-602 Olsztyn, tel. 895341930, e-mail:sklep@zielen24.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Prowadzący Sklep jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@zielen24.pl. Prowadzący Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

8.3. Prowadzący Sklep nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Prowadzący Sklep podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Prowadzącego Sklep o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Centrum Ogrodnicze Zieleń-Bogusławscy Spółka jawna, ul. Pstrowskiego 14A, 10-602 Olsztyn, mailowo pod adres sklep@zielen24.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. Prowadzący Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

X. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

10.1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

10.2. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Prowadzącym Sklep a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Prowadzącym Sklep a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Prowadzącego Sklep.

10.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

XI. Zakup środków ochrony roślin

11.1. Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 roku (Dz.U.2013 poz.455) ze zm.

XII. Ochrona danych osobowych

12.1. Administratorem danych osobowych jest Prowadzący Sklep, tj. Zieleń-Bogusławscy Spółka jawna, z siedzibą w 10-602 Olsztyn, ul. V Wileńskiej Brygady AK 14a

właściciel Sklepu dostępnego pod adresem https://zielen24.pl.

12.2. Dane osobowe pozyskujemy w trakcie składania Zamówienia lub subskrypcji newslettera lub kontaktu mailowego lub telefonicznego z obsługą Sklepu. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży lub wykonania usługi, której Użytkownik żąda. Niepodanie wymaganych danych osobowych, skutkować będzie niemożliwością realizacji przez Sklep umowy sprzedaży lub wykonania innej usługi, o którą zwraca się Użytkownik.

12.3. Przetwarzanie przez Prowadzącego Sklep danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy zawartej z Klientem w związku ze złożonym zamówieniem w Sklepie lub do wysyłania informacji w newsletterach (art. 6 RODO) lub w celu odpowiedzi na żądanie zgłoszone przez Użytkownika mailowo lub telefonicznie, w tym do:

a. umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną, oraz korzystania ze Sklepu, w tym dokonywania transakcji i wykonania płatności za towary zakupione w Sklepie;

b. zapewnienia obsługi transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;

c. realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży w Sklepie;

d. obsługi reklamacji lub zwrotu w Sklepie w przypadku, gdy Klient złoży taką reklamację lub zwrot;

e. obsługi pytań, próśb kierowanych do Sklepu przez Użytkowników (np. przez formularz kontaktowy); kontaktowania się z Użytkownikiem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

12.4. Prawo księgowe i podatkowe wymaga przetwarzania danych osobowych Klientów dla celów podatkowych i księgowych.

12.5. Z Administratorem danych osobowych można się kontaktować za pośrednictwem wyznaczonego inspektora danych osobowych mailowo: iod@zielen24.pl lub pisemnie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej pod adresem Administratora (Prowadzącego Sklep).

12.6. Dane osobowe są przetwarzane również w sposób automatyczny (w tym w formie profilowania), jednak nie wywołuje to wobec osób wymienionych w p. 12.2 żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie nie wpływa na ich sytuację.

12.7. Dane osobowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Sklepu (art. 6 RODO), którym jest:

a. monitorowanie aktywności osób wymienionych w p. 12.2 obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych oraz przeglądanie podstron Sklepu;

b. dopasowanie reklam do treści przeglądanych w Sklepie, dopasowanie ofert do tych treści ustawianych zarówno w systemie Sklepu jak podmiotów zewnętrznych na podstawie aktywności osób wymienionych w p. 12.2;

c. prowadzenie wobec osób wymienionych w p. 12.2 działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego usług i towarów oferowanych w Sklepie;

d. kontaktowanie się z osobami wymienionymi w p. 12.2, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji;

e. wsparcie dla usług kredytowych i ubezpieczenia zakupionego towaru;

f. zapewnienie obsługi płatności;

g. zapewnienie bezpieczeństwa usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminu oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;

h. monitorowanie aktywności osób wymienionych w p. 12.2 np. wyszukiwania słów kluczowych, przeprowadzania badań i analiz między innymi pod kątem funkcjonalności tej platformy, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;

i. obsługa próśb Użytkowników przekazywanych mailowo lub telefonicznie lub przez formularz kontaktowy Sklepu, gdy nie są one związane bezpośrednio z wykonaniem umowy;

j. organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych;

k. windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

l. prowadzenie analiz statystycznych;

m. przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności wynikających z przepisów prawa.

12.8. Profilowanie danych osobowych przez Sklep polega na przetwarzaniu danych osób wymienionych w p. 12.2 (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do dopasowania naszej oferty do ich preferencji oraz zainteresowań.

12.9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, w każdym czasie Użytkownik ma prawo do:

a. żądania od Prowadzącego Sklep dostępu do Swoich danych osobowych;

b. żądania od Prowadzącego Sklep potwierdzenia, czy Jego dane osobowe są przez Sklep przetwarzane;

c. żądania od Prowadzącego Sklep sprostowania Swoich danych osobowych;

d. żądania od Prowadzącego Sklep usunięcia Swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”);

e. żądania od Prowadzącego Sklep ograniczenia przetwarzania Swoich danych osobowych;

f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Swoich danych osobowych;

g. przenoszenia Swoich danych osobowych;

h. cofnięcia wcześniej udzielonej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych;

i. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 roku jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12.10. Dane osobowe udostępniane są podmiotom wspierającym Sklep w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, wykonują usługi konsultingowe, audytowe, wspomagają obsługę użytkowników Sklepu, wspierają promocję ofert, udzielają gwarancji na zakupione w Sklepie Towary, współpracują w ramach kampanii marketingowych i reklam. Dane osobowe mogą być przekazane organom na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

12.11. Dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską (wymaga tego mechanizm zabezpieczający przed robotami internetowymi Google reCAPTACHA).

12.12. Dane osobowe przechowywane są przez czas obowiązywania umowy zawartej z Użytkownikiem, a także po jej zakończeniu w celach:

a. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;

b. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;

c. zapobiegania nadużyciom i oszustwom;

d. statystycznych, archiwizacyjnych i marketingowych;

Dane osobowe przechowywane są przez okres 5 lat od zakończenia wykonania umowy.

12.13 Prowadzący Sklep dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem.

Załączniki:

1. Wysyłka

2. Sposoby płatności i prowizje

3. Polityka prywatności

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel